Bezpečnostní listy

Poppers obsahující isopopyl nitrit nebo pentyl nitrit.
Dbejte proto prosím následujících upozornění:
  • Poppers jsou legálně prodejné osobám starším 18 let.
  • V žádném případě nepoužívejte poppers jinak, než je uvedeno na obalu výrobku.
  • Poppers není určeno pro lidskou spotřebu.
  • Používejte při manipulaci s výrobkem ochranné pomůcky.
  • Tyto produkty jsou prodávány pouze jako chemické čističe.
  • Za škody vzniklé nesprávným použitím neneseme odpovědnost.

 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P281 Používejte požadované osobní ochranné pomůcky.
P302,P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304,P340 PŘI VDECHNUTÍ přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P308,P313 při expozici nebo podezření na ni vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené
V případě Isopropyl nitrite dále:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P210 Chraňtě před teplem/jiskrami/otevřeným plamene/horkými povrchy.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P301,P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOCKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305,P351,P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
V případě Pentyl nitrite dále:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302,H332 Zdraví škodlivý při požití a vdechování.
P210 Chraňtě před teplem/jiskrami/otevřeným plamene/horkými povrchy. 

 

UPOZORNĚNÍ: Poppers obsahuje velmi hořlavou a těkavou látku, proto je při manipulaci s výrobkem zakázáno kouření, nebo pohyb v blízkosti otevřeného ohně. Poppers obsahuje izopropyl nitit, nebo pentyl nitrit. Látka je nebezpečná pro kontakt s pokožkou, vdechnutí, či požití. Při manipulaci s Poppers vždy využívejte ochranné pomůcky, jako jsou latexové rukavice, ochranné brýle. Při manipulaci s poppers nevdechujte výpary s lahvičky! Ujistěte se, že při práci s poppers se nacházíte v dobře větrané místnosti. Udržuje poppers mimo dosah dětí! V případě požití se doporučuje vypít větší množství mléka či vody a po té okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí, okamžitě vypláchněte proudem tekoucí vody a následně vyhledejte lékařskou pomoc!