Bezpečnostní listy

Poppers obsahující isopopyl nitrit nebo pentyl nitrit.
Dbejte proto prosím následujících upozornění:
  • Poppers jsou legálně prodejné osobám starším 18 let.
  • V žádném případě nepoužívejte poppers jinak, než je uvedeno na obalu výrobku.
  • Poppers není určeno pro lidskou spotřebu.
  • Používejte při manipulaci s výrobkem ochranné pomůcky.
  • Tyto produkty jsou prodávány pouze jako chemické čističe.
  • Za škody vzniklé nesprávným použitím neneseme odpovědnost.

 

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P281 Používejte požadované osobní ochranné pomůcky.
P302,P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304,P340 PŘI VDECHNUTÍ přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P308,P313 při expozici nebo podezření na ni vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené
V případě Isopropyl nitrite dále:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P210 Chraňtě před teplem/jiskrami/otevřeným plamene/horkými povrchy.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P301,P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOCKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305,P351,P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
V případě Pentyl nitrite dále:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302,H332 Zdraví škodlivý při požití a vdechování.
P210 Chraňtě před teplem/jiskrami/otevřeným plamene/horkými povrchy. 

 

UPOZORNĚNÍ: Poppers obsahuje velmi hořlavou a těkavou látku, proto je při manipulaci s výrobkem zakázáno kouření, nebo pohyb v blízkosti otevřeného ohně. Poppers obsahuje izopropyl nitit, nebo pentyl nitrit. Látka je nebezpečná pro kontakt s pokožkou, vdechnutí, či požití. Při manipulaci s Poppers vždy využívejte ochranné pomůcky, jako jsou latexové rukavice, ochranné brýle. Při manipulaci s poppers nevdechujte výpary s lahvičky! Ujistěte se, že při práci s poppers se nacházíte v dobře větrané místnosti. Udržuje poppers mimo dosah dětí! V případě požití se doporučuje vypít větší množství mléka či vody a po té okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí, okamžitě vypláchněte proudem tekoucí vody a následně vyhledejte lékařskou pomoc!

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení